జూన్ 11, 2018

ఒకే గీతలో మన ఆలయాలు

Posted in దైవం, Uncategorized వద్ద 6:14 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ సమాచారం మనతో పంచుకున్న శ్రీ ఎస్.ఆర్.ఎస్. శాస్త్రి (విశ్రాంత శాస్త్రజ్ఞులు, బెంగళూరు) గారికి ధన్యవాదాలు.

temples in dt lines srs sastri

ప్రకటనలు

డిసెంబర్ 1, 2014

రాజా బాబా దాదా

Posted in దైవం వద్ద 7:10 సా. ద్వారా వసుంధర

raja dada baba

ఆంధ్రభూమి

నవంబర్ 30, 2014

ఇదా మతం?

Posted in దైవం వద్ద 8:24 సా. ద్వారా వసుంధర

bali

ఆంధ్రభూమి

మన మతమేదో మనదే!

Posted in దైవం వద్ద 7:44 సా. ద్వారా వసుంధర

matam

ఆంధ్రజ్యోతి

నవంబర్ 29, 2014

మతమూ, ధనస్వామ్యమూ- ఒక విశ్లేషణ

Posted in దైవం వద్ద 7:53 సా. ద్వారా వసుంధర

religion

ఆంధ్రజ్యోతి

తర్వాతి పేజీ