జనవరి 18, 2023

దక్షిణాది కవుల సమ్మేళనం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:15 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 16, 2023

పుస్తక పరిచయం

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:05 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీ సుధామ (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 13, 2023

ఆహ్వానంః కవి సమ్మేళనం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:43 సా. ద్వారా వసుంధర

షార్ వాణి శ్రేయోభిలాషులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 12, 2023

నివాళిః అలిశెట్టి

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 6:44 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

‘అలిశెట్టి’ పురస్కార ప్రదానోత్సవం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:48 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ