జనవరి 25, 2023

‘ఎదురీత’ ఆవిష్కరణకు ఆహ్వానం

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:32 సా. ద్వారా వసుంధర

బాలసాహితీ శిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 20, 2023

శిలాక్షరాలు

Posted in బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 3:49 సా. ద్వారా వసుంధర

చందమామలు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 18, 2023

కథలకు ఆహ్వానంః కథా మధురం

Posted in కథాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:23 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

దక్షిణాది కవుల సమ్మేళనం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:15 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

ప్రశంసః పిపి నాయుడు

Posted in కళారంగం, చిత్రజాలం వద్ద 7:08 సా. ద్వారా వసుంధర

బాలసాహితీ శిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ