అక్టోబర్ 3, 2022

99 సెకన్ల కథలు

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 8:27 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

పుస్తక పరిచయంః ‘కామెడీ కథలు’

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:45 సా. ద్వారా వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

ఆహ్వానంః పుస్తకావిష్కరణ

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:42 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహితీ పల్లవం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

పుస్తక పరిచయంః సికింద్లాబాద్ సిరిమువ్వలు

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:40 సా. ద్వారా వసుంధర

బాలసాహితీశిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 2, 2022

పుస్తక పరిచయంః మిక్చర్ పొట్లాం

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:23 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీ ఆర్.సి. కృష్ణస్వామిరాజు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ