ఆగస్ట్ 21, 2014

ఫేస్‍బుక్ కథల పోటీలు

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:52 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ సమాచారానికి లంకె పంపిన శ్రీమతి నండూరి సుందరీ నాగమణికి, వివరాలు పంపిన శ్రీ రాజేష్ యాళ్లకీ ధన్యవాదాలు.

fb comp

ఆగస్ట్ 18, 2014

సోమేపల్లి పురస్కారాలు

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 8:04 సా. ద్వారా వసుంధర

somepalli

కథల పోటీ ఫలితాలు- నోముల

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 8:02 సా. ద్వారా వసుంధర

nomula results

ఆగస్ట్ 11, 2014

కథల పోటీలు- నది

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 10:06 సా. ద్వారా వసుంధర

nadi ( aug 2014) poti  1 nadi ( aug 2014) poti  2

పోటీ ఫలితాలు- నది

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 10:03 సా. ద్వారా వసుంధర

nadi ( aug 2014) poti phalitalu 1 nadi ( aug 2014) poti phalitalu 2

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 72గురు చందాదార్లతో చేరండి