ఏప్రిల్ 9, 2014

కార్టూన్లు, వ్యాసరచనల పోటీలు- నది

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:38 ఉద. ద్వారా వసుంధర

nadi (april 14)poti 1 nadi (april 14)poti 2

సినిమా కథల పొటీ ఫలితాలు- నది

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:36 ఉద. ద్వారా వసుంధర

nadi (april 14)poti 1(phalitAlu)

ఏప్రిల్ 7, 2014

కామిశెట్టి సాహిత్య పురస్కారం

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:11 సా. ద్వారా వసుంధర

kamisetti award

ఏప్రిల్ 3, 2014

కథ/కవితల పోటీ ఫలితాలు- వంగూరి ఫౌండేషన్

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 8:53 సా. ద్వారా వసుంధర

results vanguri 1 results vanguri 2 results vanguri 3

మార్చి 30, 2014

నవలల్ పోటీ ఫలితాలు- ఆంధ్రభూమి

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:08 సా. ద్వారా వసుంధర

a bhumi (10 april 14) phalitalu

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 67గురు చందాదార్లతో చేరండి