అక్టోబర్ 22, 2014

వ్యాసరచన పోటీ- అక్కినేని ఫౌన్డేషన్

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:19 సా. ద్వారా వసుంధర

swati (24 oct 2014) poti

సాహస కథలపోటీ ఫలితాలు- స్వాతి

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:16 సా. ద్వారా వసుంధర

swati (24 oct 2014) phalitalu

అక్టోబర్ 13, 2014

కథలు, కవితలు, గేయాల పోటీ- ఉపాధ్యాయ

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:10 సా. ద్వారా వసుంధర

prajasahiti (oct 2014) poti

అక్టోబర్ 9, 2014

వచన కవితల పోటీ- నది

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 6:26 సా. ద్వారా వసుంధర

nadi  ( oct 14) poti

సెప్టెంబర్ 26, 2014

స్మార్ట్ కథల పోటీ- కినిగె

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:44 ఉద. ద్వారా వసుంధర

ఈ క్రింది సమాచారం  నండూరి సుందరీ నాగమణి తెలియజేస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు.

కినిగే పత్రిక వారు 28 ఏళ్ళ లోపున్న రచయిత(త్రు)లకు కథల పోటీ పెడుతున్నారు. వివరాలకు ఈ లింక్ చూడ వచ్చు.
http://patrika.kinige.com/?p=3561

స్మార్టు కథలు ఎలా ఉండొచ్చో తెలియడానికి మాకు తోచిన మచ్చు కథలు ఇక్కడ ఇవ్వగలం. సూచనలు కావాలనుకున్నవారు vasumdhara@gmail.com కి వ్రాయవచ్చు. ఇది కేవలం రచయితలకు సహకారం కోసమే. ఈ పోటీతో మాకు సంబంధం లేదు.

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 73గురు చందాదార్లతో చేరండి